طرح ثبت نام ، استعداد یابی و انتخابی همکاران در المپیادهای ورزشی کشوری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
همکاران کاروتامین و جایگزین مرخصی اجازه ثبت نام در این مرحله را ندارند
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر